GoodEye cung cấp hệ thống quản lý tòa nhà thông
minh được thiết kế phù hợp với các nhu cầu khác nhau, với hệ thống quan trắc, hệ
thống camera an ninh tích hợp hệ thống điều phối giao thông tĩnh và động trong
tòa nhà (giữ xe, quản lý xe, quản lý ra vào, quản lý thang máy, hành lang và đường
giao thông nội khu, …) với cơ sở dữ liệu an toàn, tin cậy và bảo mật.