Giải pháp sẽ theo dõi, đo đạc trực tiếp và gián tiếp
một cách có hệ thống và tự động các thông số cần thiết theo yêu cầu của từng
khu vực như khí quyển, nước sộng, hồ, kênh rạch và nước biển. Các thông tin
quan trắc được thu thập theo hệ thống và với quy mô lớn có thể phục vụ nhiều mục
đích như dự báo cho các ngành nông nghiệp, ngành điện, hàng không, hàng hải,
khai thác tài nguyên và dầu mỏ để phòng ngừa, ứng phó trong quá trình vận hành
sản xuất.