Các yếu tố thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Các thông tin quan trắc thời tiết tại nhiều địa điểm được tích hợp theo các khoảng thời gian trong năm và qua nhiều năm sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc lên kế hoạch và linh hoạt kế hoạch sản xuất cũng như sinh hoạt, đặc biệt với hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và tại những vùng có nguy cơ cao. Các trạm quan trắc tự động thu thập dữ liệu và đưa ra cảnh báo trong trường hợp cần thiết.

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TỰ NHIÊN