Thủy điện là một ngành đặc thù và hoạt động của
nhà máy thủy điện không chỉ ảnh hưởng đến ngành điện mà ảnh hưởng đến cả cuộc sống
của người dân xung quanh cũng như ở hạ lưu. Việc quan trắc các thông số hoạt động
của Nhà máy Thủy điện phải được thực hiện tự động và thông tin được truyển về
Trung tâm quản lý của Bộ chủ quản. Hệ thống quan trắc tự động của GoodEye sẽ được
tối ưu hóa với từng đặc điểm của mỗi Nhà máy thủy điện để đảm bảo thông tin
chính xác và liên tục, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các Nhà máy.