Chất lượng không khí là một vấn đề sống còn trong thời
kỳ phát triển nóng của các khu đô thị. Việc đặt các trạm theo dõi chất lượng
không khí tự động và tin cậy với giá thành hợp lý  sẽ hỗ trợ theo dõi và cảnh báo điều kiện
không khí ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cộng đồng. Dữ liệu của hệ thống
quan trắc cũng giúp cho các nghiên cứu về ô nhiễm không khí, các nguồn ô nhiễm
và giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách về ô nhiễm không khí và bảo vệ
môi trường không khí khu đô thị.