Hệ thống quan trắc sẽ cũng cấp các thông tin về
môi trường tùy theo đặc điểm và yêu cầu của các đối tượng như Nhà máy, Khu Công
nghiệp, Khu chăn nuôi tập trung, Khu dân cư, … Các thông tin quan trắc được
thu thập chính xác, tự động và bảo mật. Hệ thống quan trắc được thiết kế để phù
hợp, đáp ứng các quy định của pháp luật về quan trắc môi trường cũng như có thể
đáp ứng các nhu cầu của các chủ thể về bảo vệ môi trường chung và riêng.